Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Časť 1 - Kamerový systém

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len
„GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“),
nakoľko v súvislosti s používaním kamerového systému informujeme Vás o podmienkach
spracovávania osobných údajov v súlade s platnou legislatívou a princípmi GDPR. Poskytnutie Vašich
osobných údajov je zákonnou požiadavkou na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa

D&D Dobrovodský, spol. s.r.o.
Adresa: Pustá Ves 341, Prašník, Slovenská republika
Mobil: +421 905 632 275
IČO: 36749435
Email: info@skladuj.me
Zodpovedná osoba: roman@dobrovodskysro.sk

Účel zavedenia kamerového systému a spracovávania osobných údajov

Oprávnený záujem prevádzkovateľa, ochrana života, ochrana zdravia, ochrana majetku prevádzkovateľa a dotknutých osôb.

Rozsah spracovávania osobných údajov

Videozáznam zachytených osôb, pričom videozáznamy nebudú použité za účelom spracúvania
osobitnej kategórie osobných údajov, len ako bežné osobné údaje.

Umiestnenie kamier

Kamery sú umiestnené na stenách a stĺpoch, kde snímajú vstupnú bránu do objektu, vstup do jednotlivých garáži a skladov a oplotené vonkajšie priestory. Každý vstup do monitorovaného
priestoru je viditeľne označený piktogramom a slovným označením, že priestor je monitorovaný
kamerovým systémom

Doba trvania monitorovania a doba uchovávania záznamov

Kamerový systém je zapnutý a priestor monitoruje nepretržite. Záznam je uchovávaný v lehote 14 dní
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR (§ 13 ods.1 písm. f) Zákona) – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné
na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Plnenie úloh prevádzkovateľa v zmysle zákona č.
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemca osobných údajov

Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP alebo v tretej krajine a medzinárodnej organizácií: nie je
Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe zákona: súd, orgány činné v trestnom konaní.

Prenos osobných údajov

Prenos sa neuskutočňuje.
Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Poučenie o právach dotknutej osoby

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) má dotknutá osoba možnosť
písomne požiadať a uplatniť si:
– právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú (čl.15 GDPR),
– právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),
– právo na vymazanie osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z
podmienok čl.17 GDPR,
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,
– právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,
– právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,
– právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu

Kontaktné údaje

© 2023 Vytvoril FortSec, s.r.o.